Algemene Voorwaarden

1.Traject- en oefenafspraken
Jij ben of jouw kind is aangemeld bij PowerKid omdat je weerbaarder wilt worden. Het traject zal op basis van je hulpvraag minimaal 4 weken of maximaal 5 maanden duren. Tijdens het traject is het belangrijk om ook thuis te oefenen. De oefeningen staan in het werkboekje die je tijdens de eerste training krijgt.

 1. Deelname
  1.1 De aangeboden training en/of coaching van PowerKid zijn geen vervanging van specialistisch, medisch of psychologische advies of behandeling. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de ouder(s)/verzorger(s)/opdrachtgever(s).

1.2 PowerKid hecht grote waarde aan kwaliteit en doet haar uiterste best om deze te waarborgen. PowerKid zal al het mogelijke inzetten om tot het beste resultaat te komen maar kan echter geen resultaat garanties geven.

1.3 PowerKid houdt zich strak aan de fysieke en emotionele veiligheid tijdens de training en/of coaching. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zal de deelnemer  hierop aangesproken worden. Wanneer dit probleem zich blijft voordoen en ten koste gaat van het groeiproces van de eventueel overige deelnemers zal dit schorsing tot gevolg hebben.

1.4 Doordat zorg en kwaliteit hoog in het vaandel staan bij PowerKid, heeft PowerKid een meldingsplicht en kan doorverwijzing na verscheidene zorginstellingen mogelijk zijn, mocht dit noodzakelijk blijken na signalering.

 1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
  2.1
  PowerKid spant zich in om de training en/of coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

2.2 Gezien de bewegingsactiviteiten en het aanleren van zelfverdedigingstechnieken tijdens de training en/of coaching wordt de fysieke veiligheid streng in de gaten gehouden. De opdrachtgever die deelneemt, of het deelnemende kind/leerling van de opdrachtgever doet mee op eigen risico. Eventuele schadevergoeding bij mogelijk opgelopen letsel, wordt door de opdrachtgever zelf geregeld met zijn/haar eigen zorgverzekering.

2.3 PowerKid is niet aansprakelijk voor eventuele verlies, schade of diefstal van eigendommen.

 1. Geheimhouding
  3.1
  Al het materiaal en informatie, dat zowel schriftelijk als mondeling door de deelnemer wordt ingebracht, wordt vertrouwelijk behandeld. Lees hier meer over in de privacyverklaring van PowerKid.

3.2 Plaatsing van beeldmateriaal vindt alleen geanonimiseerd plaats, of na toestemming van ouder/verzorger etc.

 1. Betalingstermijn, betaling en onkosten
  4.1
  Betalingen geschiedt telkens binnen 14 dagen na factuurdatum, door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL96 INGB 000 626 50 74 ten name van PowerKid, onder vermelding van je naam en factuurnummer. De betaling gaat via de bank. Contant betalen is niet mogelijk. Er zijn verder geen onkosten.
 2. Overmacht / afzeggen
  5.1
  PowerKid streeft er naar om al zijn afspraken na te komen. Soms is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld als de trainer ziek is of onverwacht verhinderd. Mocht dat gebeuren dan zal er van te voren contact met je opgenomen worden. De training wordt dan in overleg verplaatst naar een ander moment.

5.2. Een training kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd, per telefoon, voicemail, email of whatsapp bericht naar de trainer. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Geef een afzegging bij voorkeur door per e-mail of whatsapp bericht. Als er minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden er geen kosten geretourneerd. Wanneer er sprake is van een traject wat vergoed wordt door gemeenten: als er minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd dan wordt die training niet vergoed door de gemeente. Je ontvangt in dat geval zelf een factuur.  

 1. Privacy verklaring
  Je hebt de privacy verklaring van PowerKid ontvangen, hiervan kennis genomen en deze ondertekend. Je verklaart door ondertekening van deze privacyverklaring op de hoogte te zijn van de inhoud en ermee akkoord te gaan.
 2. informatie-uitwisseling
  Indien je een doorgestuurd bent door de gemeente en je hebt een indicatie dan mag contact met de gemeente als een gegeven worden beschouwd en is jouw expliciete toestemming van voor het versturen van een verslag of telefonische overleg over het traject niet vereist. Contact met scholen, huisarts, specialist etc. over de voortgang van het traject of voor overleg t.b.v het traject gebeurt alleen wanneer het toestemmingsformulier is getekend. Deze ontvangt u bij de start van het traject.
 3. Bewaartermijn gegevens
  Gegevens van de deelnemer worden gedurende 15 jaar bewaard nadat de hulp beëindigd is. Na 15 jaar worden de gegevens vernietigd door PowerKid.
 4. Slotverklaring
  ik verklaar op de hoogte te zijn van het ondersteuningsplan.
 5. Uitsluitingscriteria
  Om de best mogelijke ondersteuning te verlenen, proberen wij een wenselijk samenstelling te creëren. Een samenstelling, die voor de deelnemer aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. Niet iedere zorgvraag kan door PowerKid worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke deelnemers en/of ouders/verzorgers hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

  -Wanneer de situatie rond de hulpvraag dusdanig is dat PowerKid onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen;
  -Wanneer de situatie rond de hulpvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers en/of de hulpvrager niet kan worden gegarandeerd;
  -Deelnemer kampt met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
  -Wanneer ouders/verzorgers niet actief betrokken willen zijn met het traject;
  -Bij aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of kind/jeugdige/ouders/verzorgers wel of niet passen in de setting waarbinnen wij hulp bieden.

  Kind/jeugdige/ouders/verzorgers kunnen tijdens de dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen.

  Hierdoor kan het zijn dat PowerKid niet langer de gevraagde hulpverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de kind/jeugdige/ouders/verzorgers hierover geïnformeerd en zal er gezocht worden, zo mogelijk in samenwerking met de kind/jeugdige/ouders/verzorgers of diens netwerk, naar een oplossing zodat de hulpverlening voor kind/jeugdige/ouders/verzorgers verzekerd is maar niet meer wordt geleverd door PowerKid.

  De onderstaande punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de hulpverlening te beëindigen:

  -Onveilig voor andere deelnemers en/of medewerkers;
  -Fysieke agressie;
  -Ernstige verslavingsproblematiek;
  -Suïcidaliteit van kind/jeugdige/ouders/verzorgers;
  -Demotivatie deelnemer

  Wij bieden weerbaarheidstrainingen voor kind/jeugdige/ouders/verzorgers; op onze locatie Indien er hulp nodig is op ander gebied, dan zorgen we voor een verwijzing naar een juiste instantie.

Eveneens heb ik ontvangen, ben ik bekend met en ga ik akkoord met (kruis aan waarmee je akkoord gaat):

 • Betalingsafspraken (4)
 • Afmelden (5)
 • Privacyverklaring (7)
 • Informatie-uitwisseling (8)
 • De bewaartermijn van de gegevens (9)
 • Wanneer ik verhuis naar een andere gemeente, stel ik de trainer hiervan op de hoogte
 • Na afsluiting van het traject ontvang je een email m.b.t. een evaluatie van het traject.
Scroll to Top